Privacyverklaring

Tijssen Accountants B.V., gevestigd te Kesteren, Industrieweg 6, 4041 CR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van de dienstverlening zoals deze is opgenomen in de opdrachtbevestiging worden persoonsgegevens verwerkt.

Voor het verwerken van financiële administratie en fiscale werkzaamheden:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers), naam en functie van contactpersonen;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig);
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Kentekens auto’s;
 • Toegangs- of identificatiegegevens (zoals collectieve inlog waaraan onze klanten gekoppeld zijn), het gaat dan om inlognaam / wachtwoord of klantnummer;

Voor het verwerken van salarisadministratie:

 • NAW-gegevens van uw werknemers;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig);
 • Salaris en andere gegevens die voor salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat;
 • Levensovertuiging (gemoedsbezwaren);
 • Bankrekeningnummer;
 • Pasfoto (ten behoeve van het personeelsdossier);
 • Toegangs- of identificatiegegevens, (zoals collectieve inlog waaraan onze klanten gekoppeld zijn), het gaat dan om inlognaam / wachtwoord of klantnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tijssen-accountants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tijssen Accountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tijssen Accountants B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaar gebonden dossierinhoud met betrekking tot oude jaren, wordt in het archief opgeborgen en minimaal 10 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers, met uitzondering van de rapporten en incidenteel enkele stukken die nog van belang zouden kunnen zijn, geschoond en vernietigd met behulp van een papierversnipperaar of indien wenselijk door een gespecialiseerd bedrijf.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tijssen Accountants B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tijssen Accountants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tijssen Accountants B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tijssen Accountants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tijssen-accountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tijssen Accountants B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tijssen Accountants B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Direct contact opnemen

Stuur ons een mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Contact Opnemen